Anne Reijrink Onderwijsadvies, gevestigd aan de Turennesingel 108, 6663 GV Lent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Anne Reijrink Onderwijsadvies is bereikbaar via de volgende contactgegevens:

Turennesingel 108, 6663 GV Lent
Telefoonnummer 06-33 05 78 77
E-mail: info@annereijrink.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Anne Reijrink Onderwijsadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens (resp. factuur-/bezoekadres van de betreffende organisatie);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Anne Reijrink Onderwijsadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • telefonisch contact op te nemen met u als u daar om verzoekt en/of schriftelijke benadering (per e-mail);
 • het verzenden van de offerte;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van de overeengekomen dienstverlening;
 • uitvoeren van dienstverlening op locatie;
 • het verzenden van de factuur;
 • u te informeren over (wijzigingen van) onze diensten, producten en actuele ontwikkelingen gerelateerd aan de dienstverlening van Anne Reijrink Onderwijsadvies.

Geautomatiseerde besluitvorming

Anne Reijrink Onderwijsadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anne Reijrink Onderwijsadvies) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Anne Reijrink Onderwijsadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast kan er een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld debiteuren- en crediteurenadministratie gedurende 7 jaar (conform de Wet op de Rijksbelastingen).

Delen van persoonsgegevens met derden

Anne Reijrink Onderwijsadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Anne Reijrink Onderwijsadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Anne Reijrink Onderwijsadvies gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Via Google Analytics worden gegevens verzameld die inzicht geven in het gebruik van onze website. Daartoe hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network. Wij delen in geen geval privacygevoelige gegevens met Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Anne Reijrink Onderwijsadvies en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@annereijrink.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Anne Reijrink Onderwijsadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Anne Reijrink Onderwijsadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een beveiligde website/gegevensdragers, tweetrapsauthenticatie e.d. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via info@annereijrink.nl