VVE-certificeringstraject Startblokken

Startblokken van Basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby’s, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Het zorgt ervoor dat pedagogisch medewerkers, peuterleidsters en leerkrachten zich niet louter vastbijten in een aanbod van taal- en woordenschatoefeningen, maar dat ze aangrijpingspunten zoeken bij de spelontwikkeling van jonge kinderen. In het door de pedagogisch medewerker en leerkracht begeleide en gestuurde – spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling voor jonge kinderen. Startblokken van Basisontwikkeling gun je daarom elk kind!

In Startblokken van Basisontwikkeling nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De pedagogisch medewerksters en leerkrachten zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen.

Brede ontwikkeling staat voorop bij het bewust sturing geven aan leer-en ontwikkelingsprocessen. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar.
In Startblokken van Basisontwikkeling wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Doelstellingen

Na een inhoudelijke oriëntatie, wordt gewerkt aan vijf groepen vaardigheden:

 1. creëren van een pedagogische basis en een ontwikkelingsbevorderende interactie
 2. ontwerpen van een activiteitenaanbod en een rijke leeromgeving
 3. systematisch begeleiden
 4. organiseren van verschillende activiteiten
 5. handelingsgericht observeren, evalueren en registreren

De pedagogische medewerker of leerkracht reflecteert op deze vaardigheden aan de hand van een portfolio.

Duur van het traject

Het traject duurt twee jaar.

Doelgroep

De training is bedoeld voor pedagogische medewerkers in de kinderopvang en peuteropvang (niveau SPW 3) en voor leerkrachten die werken in de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Studiebelasting

Contacturen

 • 48 uren voor de studiebijeenkomsten (elk jaar 8 studiebijeenkomsten)
 • 16 uren voor groepsbezoeken (observatie en feedbackgesprek)
 • 15 uren voor opbouw van het portfolio en lezen van literatuur en artikelen

Uitvoering praktijkopdrachten: 3 uur per week

 • Lezen literatuur uit boek Startblokken van Basisontwikkeling en aanvullende artikelen
 • Oefenen van de vaardigheden in de praktijk
 • Opbouwen van een portfolio aan de hand van de vaardigheden, zoals deze eerder zijn genoemd

Aan te schaffen studiemateriaal

Boek Basisontwikkeling voor peuters en de onderbouw en de boekjes Startblokken van Basisontwikkeling oa Spel met 0-4 jarigen, Een wereld van verschil, Eén groep, veel verhalen!

Wat levert het certificeringstraject Startblokken op?

Het vergroten van de theoretische kennis en praktische vaardigheden van pedagogisch medewerkers en leerkrachten op het gebied van de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 6 jaar. Waarbij spel de leidende activiteit is.

Certificering

Het certificaat van een officieel erkend VVE-programma. Voorwaarde is een individueel portfolio waarin het ontwikkelproces van de betreffende leerkracht/ pedagogisch medewerker beschreven is (door haar/hem zelf). Het vergroten van de theoretische kennis en praktische vaardigheden van leerkrachten en pedagogisch medewerkers op het gebied van de brede ontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar. Hierbij is spel de leidende activiteit!

Deelname

De cursus vindt plaats bij minimaal 6 deelnemers. Wanneer jij je inschrijft, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.