Samen onderwijs mooier kleuren!

Aanbod

Met praktische kennis en enthousiasme weet ik professionals te motiveren tot het verder ontwikkelen van een rijk aanbod. Ik richt me op het meebouwen aan een sterke basis binnen de (voor)school, zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen profiteren van een rijk onderwijsaanbod. Het vraagt een degelijke samenwerking om duurzame verandering voor professionals én de kinderen tot stand te brengen.

Mijn begeleidingsstijl is inspirerend en doelgericht en er is veel ruimte voor interactie. Een training of coaching is voor mij geslaagd als de professional de kennis duurzaam kan toepassen in de groep. Betrokkenheid en welbevinden staan daarbij centraal. Zowel voor kinderen als professionals zijn dit voorwaarden om tot fundamenteel leren te komen.

Mijn doelgroep is de voorschool, het primair onderwijs en het speciaal onderwijs

 • A – Betekenisvolle thema’s in de voorschool-onderbouw
 • B – Een samenhangend aanbod in de midden-bovenbouw

 • C – Zin in lezen in groep 1 t/m 8

 • D – Volgen van ontwikkeling

A – Betekenisvolle thema’s in de voorschool-onderbouw

Goed onderwijs waar ruimte is voor persoonlijke betekenissen van kinderen begint met het kiezen van een rijk thema. Een thema dat herkenbaar is maar tegelijkertijd nieuwe werelden voor kinderen kan openen. Spel is voor het jonge kind (2-8 jaar) bij uitstek hét middel om tot ontwikkeling te komen. Dit betekent dat er een spelverhaal gespeeld kan worden dat een (sociaal-culturele) praktijk weerspiegelt vanuit de echte wereld, zoals naar de dokter gaan of naar de dierenwinkel. In deze praktijk zijn er verschillende rollen en daar kun je lees-, schrijf- en rekenactiviteiten als vanzelfsprekend aan verbinden. Op deze manier krijgt leren echt betekenis.

Vragen/aanleidingen kunnen zijn:

 • Wij willen graag meer kennis over het jonge kind

 • Wij willen onze speelleeromgeving rijker maken

 • Wat kan ik doen om te zorgen dat kinderen echt spelen in de hoeken en niet gaan ravotten?

 • Hoe zorgen wij ervoor dat alle doelen aan bod komen?

Als je interesse hebt om te verkennen hoe ik samen met jou het onderwijs nog mooier kan kleuren, neem dan contact met Anne op.

Voor een cursus “VVE Certificeringstraject Startblokken” klik hier

Als kinderen allemaal dezelfde kip moeten knippen,
kunnen ze hun ei niet kwijt

(Bron:Marcel van Herpen)

B – Een samenhangend & interessant aanbod in de midden-bovenbouw

Veel scholen zijn op zoek naar hoe zij een vakoverstijgend aanbod kunnen ontwerpen. Thematisch werken biedt hiervoor veel kansen omdat een inhoud vanuit verschillende (vak) perspectieven kan worden benaderd. Actuele thema’s om ons heen leveren veel ontwikkelingskracht en bieden veel mogelijkheden voor spel-en onderzoeksactiviteiten. Denk aan een krantenredactie, een kookstudio of een naaiatelier. Binnen deze thema’s is er veel ruimte voor persoonlijke betekenissen en vragen van de kinderen en vormt de opgedane kennis een middel om de wereld om hen heen beter te begrijpen. Vaardigheden als communiceren, samenwerken en redeneren worden volop aangesproken om de nieuwe kennis eigen te maken.

Naast scholing-op-maat verzorg ik ook cursussen waarin meerdere teams elkaar kunnen ontmoeten. De onderlinge uitwisseling wordt hierbij als heel waardevol ervaren. Echter om een duurzame verandering in gang te zetten, maak ik hier ook weer de combinatie met groepsbezoeken omdat elke school een andere beginsituatie heeft en andere behoeftes kent.

Vragen/aanleidingen kunnen zijn:

 • Wij willen graag thematisch gaan werken. Wat is daarvoor nodig?

 • Hoe zorgen we voor een samenhangend aanbod in plaats van losse vakken naast elkaar?

 • Hoe kunnen we de betrokkenheid van alle kinderen vergroten?

Als je interesse hebt om te verkennen hoe ik samen met jou het onderwijs nog mooier kan kleuren, neem dan contact met Anne op.

C – Zin in lezen in groep 1 t/m 8

Zin in lezen is een aanpak voor het leesonderwijs waarin lees- en schrijfactiviteiten worden vormgegeven vanuit een betekenisvolle (spel)context. Geen saaie lees- en taallessen maar zin in lezen en schrijven omdat het persoonlijke betekenis krijgt. Uit onderzoek van oa R.L. Allington komt naar voren dat kinderen het meest profiteren van geïntegreerde taaltaken waarbij denken, praten, schrijven en lezen aan elkaar verbonden aan bod komen.

Kinderen houden op deze manier echt zin in lezen. Dat begint in groep 1 en in groep 8 lezen en schrijven ze nog steeds, eenvoudigweg omdat ze er plezier aan beleven.

Begrijpend lezen is geen vak apart

Er liggen zoveel kansen om begrijpend lezen niet als apart vak te zien maar te verbinden aan de thema’s die spelen in de groep. Lezen doe je immers door alles heen. Begrijpend leesstrategieën zijn daarbij slechts een middel om de inhoud van de tekst te begrijpen, geen doel op zich. Lezen begint altijd met een motief.

In het vaktijdschrift HJK heb ik in oktober 2020 het artikel Zoveel verhalen op één ochtend gepubliceerd. Dit artikel geeft je een goed beeld van hoe zin in lezen in groep 4 eruit kan zien. Link naar artikel

Bij deze aanpak worden de volgende boeken als belangrijke bronnen gehanteerd:

 • Lezen en schrijven doe je samen-Bea Pompert
 • Thema’s en taal- Bea Pompert en Gerri Koster
 • Ook geeft de volgende trailer van de film Hebben we samen al gelezen een beeld van hoe het leesproces eruit kan zien in groep 3:link

Vragen/aanleidingen kunnen zijn:

 • Hoe zorgen we ervoor dat we aansluiten bij wat kinderen al kunnen als ze in groep 3 binnenkomen?

 • Hoe kunnen we in groep 3 beter aansluiten bij de behoeften van het jonge kind?

 • Hoe kunnen we zorgen voor een meer doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3?

 • Hoe zorgen we ervoor dat lezen en schrijven verbonden zijn aan het spel in de hoeken?

 • Hoe kunnen we de leesmotivatie van de kinderen meer aanspreken?

 • Hoe kunnen we het vak begrijpend lezen interessant maken?

 • Hoe kunnen we de begrijpend leesstrategieën als middel inzetten en niet als doel op zich?

Als je interesse hebt om te verkennen hoe ik samen met jou het onderwijs nog mooier kan kleuren, neem dan contact met Anne op.

Deze scholing wordt ook aangeboden in een cursus waarin je andere professionals ontmoet.

D – Volgen van ontwikkeling

Het volgen van de ontwikkeling is de basis voor het ontwerpen van onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en verhalen van alle kinderen. Welbevinden en de betrokkenheid zijn zowel voorwaarde als doel voor het leren. Bij leren gaat het niet alleen om het behalen van de kerndoelen maar ook om de brede persoonsontwikkeling. Instrumenten om op deze manier naar ontwikkeling te kijken en deze te volgen zijn HOREB (het volgmodel dat binnen OGO wordt gehanteerd) en LOOQIN

Vragen kunnen zijn:

 • Welk volginstrument past bij onze visie?

 • Hoe kunnen we de betrokkenheid meten?

 • Hoe zorgen we ervoor dat alle ontwikkelingsdomeinen goed in beeld zijn?

 • Hoe zorgen we voor goed aanbod voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte?

Als je interesse hebt om te verkennen hoe ik samen met jou het onderwijs nog mooier kan kleuren, neem dan contact met Anne op.